Seenaa Jaalala Dhugaa Pdf

Akkumma beekkamutti tuutti Ahbaash jedhamtu tun yahuudaa wajjiin jaalala malee waan takka jibbaa hin qaban. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta'an barnoota phisics baratan Obbo Leellisaa Aadaa kitaaba barreessuuf kan na kakaase bal'ina aadaa fi seenaa Oromoon qabu jedhan. Seenaa, aadaa fi safuu ummata Oromoo irratti hundaawuudhaan Caasaa bulchiinsa sirna Gadaa Oromiyaa akka haalaa fi sadarkaa guddinna saba Oromiyaa kan hardhaa waliin adeemutti qophessuu, diriirsuu dha. Solomon Asefa is on Facebook. Nin amana kitaabni Quqlulluu namoota gitaa - hundaaf barreeffame. Jaal Lagaasaa Wagii umriin isaa barmootaaf yeroo gahu, mana baruumsa sadarkaa. Qorasuma Jaalala By Muradako is on Facebook. Wanti hubachuu qabnu jaalalli mataan isaa balaa osoo hin ta’in hojii namtichaatu balaa geessa. Akka beelada geejjiba namoota tajaajiluf ba'aa guddaa baadhatu innillee ba'aa guddaa ofirratti baachisa. https://youtu. Facebook gives people the power to share and makes the world. Q⁠o⁠ʼannaa. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji'a Seenaa Dubartootaati. Naannoo Horaa bara 1892 (The Hot Spring now named Filwuha in 1892) Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. Tritt Facebook bei, um dich mit Seenaa Birraa Guddinaa und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. ani baay’ee naan jaaladha, isheenis akkuma koo Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul’isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] Seenaa Gabaabaa Goticha Jaal Lagasaa Waagii Meetta Jaal Lagaasaa Wagii abba isaani obbo Wagii Meetta fi haadha isaani addee Buzunaash Ayyaana irraa bara 1960,Godiina Lixa Shawaa, konyaa Mannaa, Aanaa Shinoo Meettaa Robii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate. Barreessaan ka'umsaa kaayyoofi ergaa dabarfatu ni qaba. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. Kadir Mohammed è su Facebook. 👉Channel kenya kana join godhun 👉waan hundaa iddoo tokkoti argachu barbadu debiin keessan Eyyen yoo ta'e kunoti. — 1 Yohannis 4:10. Official site for Jaalalee Dot. Kitaabni kun waggoota 20 booda fooyya'uun Afaan Oromootti hiikamee mana maxxansaa Oromiyaatti maxxanfamee gabaa irra oolee jira. Naa'ol Abba-Firrisaatin Siwaliin gubadhee Siwaliin dhiitamee Waliin fiigne Waliin cabnee Nattii rarraatte Aniis sittii rarra'ee Nattii maxxanttee Aniis sittii maxxanee Hin ulfaatta jettee nan ceephine Ba'aan koo sittii tolee Siwaliin mixii biyyee nyaachisee Udaan sareefi kan nama waliin ejjanne Laga 9 waliin dabarree Iddo cubbuu fi tola hunda waliin imallee Qoree fi gufuu hunda. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Haa ta'u malee, dhaabni qorannoo akkkanaa kun walaba ta'ee hojjechuu qaba malee kan jaarmayaa tokkoon ijaaramu fi kaayyoo tokko bakkaan gayuuf gara tokkoon qorannoo gaggeessu ta'uu hin qabu. Gosi barnootaa hatamee fi qabxiin galmeeffame bakka hundatti wolfakkaata. Qorasuma Jaalala By Muradako is on Facebook. Baga gammaddan baga gammanee Kanaan duraa sobaa jedhaama kan turee amma dhugomera hundumtu baga gammaddaan. Qajeelchi duraa seenaa yoomessa kitaabni qulqullu itti barreeffame qabachuufi haala seenaa barreessichaati. Hariiroon Yihowaa wajjin qabu garmalee miidhamuu jalqabe. Sammuu namoota gariitti jaalala jechuun wanta jibbamaa fi fokkuu waliin wal qabateedha. kampaniin ETHIO TELECOM kardii dacha lamaan gutuu waan jalqabef kessumatu ummani oromo carra kanatti fayyadamun Waal gargaru qabna. Seenaa dhugaa muldhisi – Dharri akka hin moone Yaa dhugaa siif galata – Hoo jennee si kadhannee Situ waan hunda guuta – Irreessa siif qabannee. 26 Sep Duraan dursee gara dabaree seenaa ummata oromoo kanatti baga nagaan dhuftan isiniin jechaa website kun seenaa ummata oromoo irratti. Jaalala Karaa Irraa (oromo Comedy) MP3 MP3 MP4 Play: Jaalala MP3/Video Chaltu Nanessa Jaalala Dhugaa Oromo Music comes from google and only used as …. HOw to add and increase number of followers on facebook new 2019(by afaan oromoo)followers fb. Download with Google Download with Facebook or download with email. Join Facebook to connect with Dula A. Q⁠o⁠ʼannaa. Seenaa yoomessa kitaabichaa dhiisuuniifi akka gaazexaa magaalaa namoota kiristaana hammayyaa. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala dhugaan akka salphatti badhaafaman. Eegaan lammiin lammif akkumaa jedhamee qobaa Kenyaa fayyadamu osoo hin tanee share share gonee akka namni hundii argee itti fayyadamuu gochu qabna. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Seenaa dhugaa fi dharaa addaan baafachuuf nama gargaara. Gola jaalala dhugaa a 54 793 membres. Musliimonni yeroo kana seenaa isaanii keessatti bara bareedaa Islaamummaa jedhanii sababni isaan waamaniif inni tokko Islaamummaan bara saffisaan itti babal'ate waan tureefidha. JAALALA DHUGAA PDF - Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. … Read More ». https://youtu. Hariiroon wal-qunnamtii saalaa pirezedantii Ameerikaa duraanii 'Bill Clinton' fi hojjettuu Waayit Haawuus kan turte 'Monica Lewinsky', bifa diraamaatiin TV Ameerikaatti dhiyaachuufi. Nutiis gama keenyaan seenaa kana qulqulleessuf qorannoo taasifneetu jira. Mee jaalala Waaqayyoo fi jaalala 2 Ximotewos 3:2-4 irratti ibsame wal bira qabnee haa ilaallu. Kanaaf kan lubbuu isaanii qaalii dhaban kan akka Eebbisaa Adunyaa faa yaadachuu ni dandeenya. Haalli uumama dachee Oromoo mataan isaa itti fayyadama Aadaa Uummata Oromoo waliin haala walitti hidhata godhachuu malaniin waan uumaman fakkaatu. Jaalalii dura waan hunduma akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. Oduu Gaddaa: Seenaa Jaal Faarsee Taaddalaa Posted on June 26, 2011 by Qeerroo (Oduu Qeerroo, Finfinnee, Wxabajjii 26, 2011) Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi sochii Qeerroo keessatti hirmaannaa boonsaa gumaachaa kan turte Jaal Faarsee Taaddalaa Dagafuu balaa akka tasaa irra gaheen addunyaa kana irraa boqotte. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti:. Gootuu fi korriftuu lagaa, Hunguddattuuf qiiqqee dhagaa, Ededaa fii gooroo daagaa, Diida Caffeelee miidhagaa, Beeyladaalee dheeddu margaa, Halaalatti ijaan argaa… jireenyaa qananii dhugaa, siitu qabaa guutte ullaagaa, Naaf jiraadhu yaa baadiyyaa, Sadooysiyuu jiruu tiyyaa, Gammachiiftuu keessa kiyyaa, Siitu naa guutaa. JAALALA DHUGAA PDF - Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. The same goes for the Oromos, it is one of the most beautiful and romantic language for native speakers. Seenaa Jaalalaa - AFAAN OROMOO. Join Facebook to connect with Seenaa Jalaala and others you may know. Jaalala dhugaa kanafii isa jaalatee dhabefii Rabbii jira,dhugaan kan jaalatuu,kan hojatuu hundii guyyaa gatii. Sammuu namoota birootti immoo jaalala jechuun walqunnamtii saala qofaan kan wal qabateedha. Telegram irratti hordoftoonni koo 8000 ol ta'aniiru mucayyoon Bareedduun kunis achuma miseensa #Jaalala_dhugaa keessaa tokko taati achi keessatti na beekti kanaaf natti kofalti jedheen akka gammaduu ta'e. Kanneen bilisummaa saba isaaniitiif lubbuu isaanii kennan yoggayyuu yaadatamuu qabu. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. Asirratti, dhaaba qorannoo seenaa ijaaruun yaada gaarii dha. Jaalalli wanta fokkus miti wal qunnamtii saalaa qofaan kan wal qabates miti. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Haata'u malee, yeroo baay'ee kitaabonniifi fiilmiiwwan seenaa jaalalaa asoosama ta'an kan qabatan si'a ta'u, wantoonni kunis bal'inaan gabaarratti argamu. OromianEconomist. Q⁠o⁠ʼannaa. ~ Kan itti deemtuuf abdiin jiraadhu. Seenaa Gooticha J:Laggasaa Wagii (1960-2008) Jaal Lagaasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa fi haadha isaanii adde Buzunash Ayyaanaa irraa bara 1960, Godina Lixa Sh awaa, konyaa Mannaa, Aanaa Shinoo Meettaa Robii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate. Hayyuu keenyaaf rahmata kadhadhaa. Asirratti, dhaaba qorannoo seenaa ijaaruun yaada gaarii dha. DIDAA !ViV  #Barisoo waabee iraayii. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. Web PDF our website can let you read any PDF file online, on the web. 👉Channel kenya kana join godhun 👉waan hundaa iddoo tokkoti argachu barbadu debiin keessan Eyyen yoo ta'e kunoti. Mee jaalala Waaqayyoo fi jaalala 2 Ximotewos 3:2-4 irratti ibsame wal bira qabnee haa ilaallu. JAALALA DHUGAA PDF - Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka'e hedduun. The same goes for the Oromos, it is one of the most beautiful and romantic language for native speakers. Seenaa Etiyoophiyaa isa dhugaa ilaalchisee hawaasi addunyaa keessaahuu Afriikaanoti baayyeen odeessa gahaa hin qaban. Tritt Facebook bei, um dich mit Galasa Dilbo und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. seenaa gabaabduu badhaasoo (yaassiin) ijee October 20, 2018 1 Onkololeeysa 15, 2018 Abbaa Urjii tiin: Arra, wal’aansoon dheertuu fii hadhooytuun qabsoo bilisummaa ummata Oromiyaa, karaa hin yaadiniin, diina jilbiiffachiiftee, yoomiyyuu daran, hegeree bilisummaa, …. Haaluma kanaan wantoonni jaalala daangaa darbetti nama kakaasan (sababoonni) ni jiru. Addaan kutuu yookin dhaabuu seenaa hojii keessanii yeroo hojii kanaa yookin hojii isa kanaa fi isa itti aanu gidduu jiru kam iyyuu agarsiisaa. JAALALA DHUGAA PDF - Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. Qajeelchi duraa seenaa yoomessa kitaabni qulqullu itti barreeffame qabachuufi haala seenaa barreessichaati. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji’a Seenaa Dubartootaati. ~ Kan itti deemtuuf abdiin jiraadhu. Join Facebook to connect with Seenaa Jalaala and others you may know. Economic and development analysis: Perspectives on economics, society, development, freedom & social justice. Sirba haareya afaan oromo 2018 sirbaa jaalala hedduu namati tolu. Q⁠o⁠ʼannaa. Facebook gives people the power. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Bar tokko Hantuutafi Jaldeessatu hiriyyaa dhugaa turaani jedhama. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Kanneen bilisummaa saba isaaniitiif lubbuu isaanii kennan yoggayyuu yaadatamuu qabu. Qorasuma Jaalala By Muradako is on Facebook. Kt is on Facebook. Akka irreessa siif buqqifne – Roorroo biyyaa buqqisi Akka irreessa siif cabsinee – Mee roorroo nurraa cabsi Akka irreessa siif haamne – Rakkoo hammaateef nu cimsi. Q⁠o⁠ʼannaa. Kanaaf kan lubbuu isaanii qaalii dhaban kan akka Eebbisaa Adunyaa faa yaadachuu ni dandeenya. ~ Kan keessa jirtutti jabaadhu. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. Facebook gives people the power to share and makes the. =Nama Seenaa saba isaa himaa, katabaa fi Barsiisaa jiraatu nu haa taasisu ! =Nama Seenaa Ummata isaa salphisu nu hin taasisiin ! Seenaa kana dhaga'anii osoo hin taanee, Qaamaan jalqabaa kaasee hanga har'aatti sochii kana waliin ka jiran J. Gaaffii: Waaqayyo jaalala jechuun maal jechuudha? Deebii: Macaafni Qulqulluun akkaataa itti jaalala agarsiisu mee haa ilaallu, isaan booda karaa muraasa waa xiqqoo ni ilaalla kan Jaalalli amala Waaqayyo itti ta'e ilaalla. Itiyoophiyaa kan ilaaluun ibsi dippilomaatotaa fi namoota alagaa kan biroof kennamaa ture seenaa dharaa biyyattiin "waggaa 3000 duraa qabdee akka biyyaatti walabummaa qabaachaa turte" jedhu dha. so next time, when you need a PDF file you can come to our website. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. Irraa kaasee (Ji'a/bara) Hanga (Ji'a/Bara) Sababii ittiin addaan kuttan: Dept of Labor and Industries Beekumsa kiyya isa filatamaa ta'een odeeffannoon dhugaa fi sirrii ta'uu isaa ani nan mirkaneessa. Jaalala dhugaa honnee irraa madde shamarraniif dardarran Oromoo Aaddunyaa mara irra jiran gola itti waliif gumaachan. Seenaa Jaalalaa dhugaa, Adama. Q⁠o⁠ʼannaa. Free Download www musica jalalaa dhugaa in United States. Seenaa Generaal Taaddasaa Birruu Gootichi beekamaan ilma Oromoo onneen isaa waa'ee saba isaaf dhiigdu kun kan dhalatee guddate Godina shawaa kaabaa nannoo salalee aanaa Hidhaabuu Abootee iddoo addaa Siree Morose jedhamutti dhalatee akka guddate seenaan tarree gootota Oromoo keessatti barreefame hedduun ragaa baha. Naannoo Horaa bara 1892 (The Hot Spring now named Filwuha in 1892) Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. Jaal Lagaasaa Wagii umriin isaa barmootaaf yeroo gahu, mana baruumsa sadarkaa. ~ Kan keessa jirtutti jabaadhu. Nin amana kitaabni Quqlulluu namoota gitaa - hundaaf barreeffame. Kitaaba kana gara Afaan. ~ Kan itti deemtuuf abdiin jiraadhu. Dhugaa isiniin jedha haga xalayaa jaalala kana qopheessu jalqabne keessatti seenaa akkanaa agarree hin beeknu osoo dandahamee mallaqa isin kafalsiisnee isin dubbisiisna. ~ Jaalala onnee ~ Beekumsa sammuu ~ Obsa garaa ~ Dhugaa arrabaa ~ Ogummaa harkaa qabadhu! * Bara Jireenya Kee Keessatti: ~ Kan dabarsite yaadadhu. Jaalalli wanta fokkus miti wal qunnamtii saalaa qofaan kan wal qabates miti. Jaalala kenneefii nuti warri dhaggeeffannu masinqoo qobaatti haasahaasaanii lamaanimmoo waliin akka jaalannu nutti otoo hin beekiin nu dirqisiisa. Lagasaa Wagii, dirqama dhaabaa fudhatee zoonii dhiha keessa waan tureef KS-ABO-3ffaa (Kora Sabaa-ABO-3ffaa) bara 2004 irraa hirmaachuu baatuus bakka inni hin jirreetti miseensa GS-ABO (Gumii Sabaa-ABO) ta'uun filatame. Karaa jaalala ittiin too’atan baay’ee isaa barruule qorsa jaalala jettu jalatti kaasne turre. Gosi barnootaa hatamee fi qabxiin galmeeffame bakka hundatti wolfakkaata. Q⁠o⁠ʼannaa. Fedhiin isaa seenaa, miirama,. but you may also download any file, just in case. Hariiroon Yihowaa wajjin qabu garmalee miidhamuu jalqabe. OromianEconomist. JAALALA DHUGAA PDF - Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. Solomon Asefa is on Facebook. — 1 Yohannis 4:10. Seenaa Etiyoophiyaa isa dhugaa ilaalchisee hawaasi addunyaa keessaahuu Afriikaanoti baayyeen odeessa gahaa hin qaban. Invitation:- Please send us your favorite Romantic and Love expressions, short prose, short poems, that you know in Afan Oromo language. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. Abiy Ahmad erga gara Muudama Muummee Ministeerummaatti dhufanii, reefuu gara ja'a sadiitti siqaa jiru. Saba Oromoo Fi Sirna Gadaa. you will download that file for free or you will read that PDF file online. seenaa jaalalaa dhugaa kaniin ani kanaan dura dabarse dawwadhaa Nigusu Tamirat Jaalala Dhugaa (Official Nama jaalatee Entuu deebisa?mucaayoni Jaalala dheeboote hin milkofnee. Seenaa Jaalalaa – Oroliyaanaa Daani’eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. Seenan kunii namoota hedduu biratii dhageetii guddaa qabaatus, kanneen seenaan kun dhugaa ta’usaa kan shakkan baayye dha. Jaalala dhugaa honnee irraa madde shamarraniif dardarran Oromoo Aaddunyaa mara irra jiran gola itti waliif gumaachan. Haa ta'u malee, dhaabni qorannoo akkkanaa kun walaba ta'ee hojjechuu qaba malee kan jaarmayaa tokkoon ijaaramu fi kaayyoo tokko bakkaan gayuuf gara tokkoon qorannoo gaggeessu ta'uu hin qabu. Kt and others you may know. Barruu keenya kan har’aatis qorannoo waa’e intala Oromoo kana ilaalchisne wantoota hanga yoona hin baramne isiniif qindeessu yaalla. Facebook gives people the power. Mohammed Hassaniin Afaan Ingliffaan barreeffame Maxxanfamee ture. Kaalifoonni afran raayyaa isaanii Musliima ta'e fayyadamuudhan naannolee baay'ee bal'oo ta'an ni waraanan. Akkuma waaqayyo nu jaallate nus waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin waaqayyo garu: 'Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan koos immoo isa ni jaallata; nuyis (Ilma, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas isa bira ni godhana' (Yoh. 'NAANII' ASOOSAMA GABAABAA, SEENAA DHUGAA IRRATTI HUNDAA'E KUTAA 1FFAA FI 2FFAA KUTAA 1FFAA Guyyaan isaa wiiyxata ture. Lammiin goota isaa hin kabajne, gootummaaf bakka hin kennine yartuu namatiin dhaalama. Daa'immaniif Macaafni Qulqulluun seenaawwan Macaafa Qulqulluu karaa: toora weebsaayitiitiin, bilbila mobaayilii/ GDD, tiraaktii halluu qabaniifi maxxanfamaniin fi kitaaba haalluu adda addaatiin maxxanfamaniin afaanota danuudhaan raabsuudhaan daa'imman Yesuus Kiristoos akka beekan ni taasisa. Qajeelchi duraa seenaa yoomessa kitaabni qulqullu itti barreeffame qabachuufi haala seenaa barreessichaati. 26 Sep Duraan dursee gara dabaree seenaa ummata oromoo kanatti baga nagaan dhuftan isiniin jechaa website kun seenaa ummata oromoo irratti. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti:. Lammiin goota isaa hin kabajne, gootummaaf bakka hin kennine yartuu namatiin dhaalama. JAALALA DHUGAA PDF - Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. Seenaa Jaalalaa dhugaa, Adama. Isinis yoo Jechoota Jaalalafi Dhaamsa Jaalala qabatani nuuf ergaa isin galatoomfanna!. Ummata bal'aaf karaan walabummaa karaa tokkummaa, iftoominaa, walkabajaa fi jaalala irratti hundaa'e qofa jedhee amana. KUTAA 4FFAA Innillee Afaan isaa damma nadhii saniin waa jab isaanitti, nattis hima. Qorasuma Jaalala By Muradako is on Facebook. Of Jaallachuun dhugaa Dhoksuun Jiraati Du'udha. Yaa nama nama biyya ormaati dhufetti haasa'u, yaa nama nama Biyyaatti haasa'u ciigoon dubbii isaan lamaan jidduu jiru namaa hin galu. be/UCPDgHu892o ilaalaa kana bira hin darbiinaa followers bayyee facebook irratti argachuu yoo barbaadde viidiyoo kana ilaaltee subscribe gochuu hin dagatiin. Mee jaalala Waaqayyoo fi jaalala 2 Ximotewos 3:2-4 irratti ibsame wal bira qabnee haa ilaallu. kunis fedha waaqayyoo yoo ta'e tajaajila keenya illee namootni bakka jiran taa'anii akka hordofaniif kaaneerra. akka dhugaa guufuutti sanuu akka fedha barreessichaafi ergaa waliigalaan waliin simnetti fayyadamuu. 👉Channel kenya kana join godhun 👉waan hundaa iddoo tokkoti argachu barbadu debiin keessan Eyyen yoo ta'e kunoti. Facebook gives people the power to share and makes the. Kadir Mohammed è su Facebook. Free Download www musica jalalaa dhugaa in United States. Gaaffii: Waaqayyo jaalala jechuun maal jechuudha? Deebii: Macaafni Qulqulluun akkaataa itti jaalala agarsiisu mee haa ilaallu, isaan booda karaa muraasa waa xiqqoo ni ilaalla kan Jaalalli amala Waaqayyo itti ta'e ilaalla. Sararaan kun gootota ilmaan Oromoo Falmaa Irratti Wareegaman yaadachuu fi seenaa isaanii tiksuuf uumame. Iscriviti a Facebook per connetterti con Galasa Dilbo e altre persone che potresti conoscere. Midhaan isaanis, haalan tolee yeroon gahee walitti qabaatani, erga xumuraani booda iddoo kawaatan irratti marii gaggeessan. Akkakee hin balfamu Namni na hin toobbatu Foonkootu qoricha kan namnu na nyaatu. Seenaa Jaalalaa dhugaa, Adama. Facebook gibt Menschen die. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. Hayyuu keenyaaf rahmata kadhadhaa. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti:. Seenaa Gooticha J:Laggasaa Wagii (1960-2008) Jaal Lagaasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa fi haadha isaanii adde Buzunash Ayyaanaa irraa bara 1960, Godina Lixa Sh awaa, konyaa Mannaa, Aanaa Shinoo Meettaa Robii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate. Kana malees, eebba jireenya bara baraa argachuuf, aarsaa furii Yesus Kiristositti amanuu qabda. Dhugaa lafarra jiru yoo ilalle bulchiinsii MF daangaan isaa asi ykn achi waanti jedhamee beekamu hin jiru. yaadni biraan immoo. Ijoon dubbii kiyyaas kanarratti fuulleffata. Naannoo Horaa bara 1892 (The Hot Spring now named Filwuha in 1892) Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. Jaalala Waaqayyoo keessatti of eegdanii jiraachuuf, ‘hafuura qulqulluutti’ ykn dhiibbaa gaarii inni geessisu jalaa utuu hin ba’in kadhannaa gochuu si barbaachisa. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. WAA'EE jaalalaa wanti baay'een jedhameera. Mee jaalala Waaqayyoo fi jaalala 2 Ximotewos 3:2-4 irratti ibsame wal bira qabnee haa ilaallu. Jaalala dhugaa H+S - Funny video, Game Show, Clip hot : pin. Kun qormaannii Finfinnee irratti hatamuu isaa mirkaneessa. Seensa Barumsichaa (pdf) 7. Kanarra kan ka'e, Hermann jaalala Mahbuubatin booji'ame. Seenaa Jalalla Qofa. Seenaa Gooticha J:Laggasaa Wagii (1960-2008) Jaal Lagaasaa Wagii abbaa isaanii obbo Wagii Meettaa fi haadha isaanii adde Buzunash Ayyaanaa irraa bara 1960, Godina Lixa Sh awaa, konyaa Mannaa, Aanaa Shinoo Meettaa Robii, ganda Kuyyuu Giccii jedhamtuu keessatti dhalate. kunis fedha waaqayyoo yoo ta'e tajaajila keenya illee namootni bakka jiran taa'anii akka hordofaniif kaaneerra. Q⁠o⁠ʼannaa. Dargaggeessi Dhugaa Baatuun tokko akkas jedheera: "Dargaggoota nama Dhugaa Baatuu hin taane beellamanii wajjin haasaʼan tokko tokko beekan ture. Home » Seenaa » Seenaa Gabaabaa Weellisaa Jireenyaa Ayyaanaa Seenaa Gabaabaa Weellisaa Jireenyaa Ayyaanaa Jireenyaan Abbaasaa Obbo Ayyaanaa Garbaa Barbariifi Haadha isaa Aadde Jaliilee Calqaa irraa Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa Ganda Gabaa Jimaataatti dhalatee guddate. Irraa kaasee (Ji'a/bara) Hanga (Ji'a/Bara) Sababii ittiin addaan kuttan: Dept of Labor and Industries Beekumsa kiyya isa filatamaa ta'een odeeffannoon dhugaa fi sirrii ta'uu isaa ani nan mirkaneessa. by Finfinnee post. Qajeelchi duraa seenaa yoomessa kitaabni qulqullu itti barreeffame qabachuufi haala seenaa barreessichaati. Sirba haareya afaan oromo 2018 sirbaa jaalala hedduu namati tolu. Dhugaa ifa galeessa ta’e kanaan, aadaa uummatni Oromoo gama hundaan qabu yoo ilaalle, Uummatni Oromoo aadaa hedduu maalummaa isaa ballinaan beeksisuu danda’an qaba. Dekeba Jesus. 26 Sep Duraan dursee gara dabaree seenaa ummata oromoo kanatti baga nagaan dhuftan isiniin jechaa website kun seenaa ummata oromoo irratti. Q⁠o⁠ʼannaa. Galasa Dilbo ist bei Facebook. Daa'immaniif Macaafni Qulqulluun seenaawwan Macaafa Qulqulluu karaa: toora weebsaayitiitiin, bilbila mobaayilii/ GDD, tiraaktii halluu qabaniifi maxxanfamaniin fi kitaaba haalluu adda addaatiin maxxanfamaniin afaanota danuudhaan raabsuudhaan daa'imman Yesuus Kiristoos akka beekan ni taasisa. Akkumma beekkamutti tuutti Ahbaash jedhamtu tun yahuudaa wajjiin jaalala malee waan takka jibbaa hin qaban. Jaalala Dot Com - Ethio-Oromia Love Connection. Hariiroon Yihowaa wajjin qabu garmalee miidhamuu jalqabe. Dilbanni darbee, Buusaan bahee, wiiyxanni bari'ee, yeroon guyyaa ta'ee, saafanne as garagalee. Dhugaa isiniin jedha haga xalayaa jaalala kana qopheessu jalqabne keessatti seenaa akkanaa agarree hin beeknu osoo dandahamee mallaqa isin kafalsiisnee isin dubbisiisna. Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun "Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. Tasfaayeen seenaa oromoo barreessee malee bu'aa siyaasaa argachuufi Akka mallasaa siidaa hin ijaarre ! Filannoo 1997 booda miti kan inni barreesse!. ani baay'ee naan jaaladha, isheenis akkuma koo Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul'isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Akkasumas, firiin (bu'aan) jaalala daangaa darbe irraa dhalatuus ni jira. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala waan ta'eef, namni hin jaallatin, Waaqayyoon hin beekne" (1 Yoh. Download with Google Download with Facebook or download with email. Dhiifama, meeshaankee garagalfachuu hin dandeenye. (1) seenaa qabatamaa kitaaba Qulqulluu, arkiyoolojiin mirkanaa'ee, (2) dhugoomsa raajoota kakuu Moofaa. Kana malees walaloon bo'oo muraasa qabdu kitaabuma asoosama gumaa galaate jedhu kana keessatti kan gama jaalalaan ergaa gabaabduu dabarsitu tokko jirti kunis, << Jaalalli naqabee nama hin beeknerraa Jaalala isa dhugaa kan madde onnee irraa Sabboonaa sabakoo xiyyeeffadhee ilaalee Waan isaan wallaalemoo anatu xibaaree?. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka'e hedduun. Jaalala dhugaa honnee irraa madde shamarraniif dardarran Oromoo Aaddunyaa mara irra jiran gola itti waliif gumaachan. Akkasumas, firiin (bu'aan) jaalala daangaa darbe irraa dhalatuus ni jira. Jaalala kenneefii nuti warri dhaggeeffannu masinqoo qobaatti haasahaasaanii lamaanimmoo waliin akka jaalannu nutti otoo hin beekiin nu dirqisiisa. Facebook gives people the power to share and makes the world. Sheekh Mohammad-Rashaad Abdullee- Buulessa Seenaa Oromoo ti Sheekh Mohammad-Rashaad Abdullee- Buulessa Seenaa Oromoo ti. anyway, you are welcome here. Q⁠o⁠ʼannaa. Seenaa Jaalalaa - AFAAN OROMOO. Fayyaa Dargaggoota irratti xiyyeffate, Oddeeffannoo Fayyaa fi Fayyaan walqabatan Dargaggootaaf ni dhiyyeessaa, gaafii fi yaada keessaniif @fayyaanfaayaa fayyadamaa carraa Admiin Fudhachudhaan irratti hirmaadhaa. Midhaan isaanis, haalan tolee yeroon gahee walitti qabaatani, erga xumuraani booda iddoo kawaatan irratti marii gaggeessan. Walaloo gabaaba asii gadii kanaa hayyuu,beeka,aalimaa keenya guddaa Sheekh Abubakar Usaman Odaa(‪#‎Shek_Bakrii_Saphaloo‬) tu gaafa lubbuun jiru barreese. Akkumma beekkamutti tuutti Ahbaash jedhamtu tun yahuudaa wajjiin jaalala malee waan takka jibbaa hin qaban. Anis waaqa Koo kan na uume kadhadheen carraa kanatti bahuu danda'e. Facebook gives people the power to share and makes the. Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu. Abiy Ahmad irratti yaalame. JAALALA DHUGAA PDF - Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. Mee maraafuu yaada dubbistoota keenna kabajuu qabna waan taheef bakka 2tti murre isin biraan haa geennu mo hundumaa ni dubbisnaa jettan yaada keessan nuuf qoodaa. Seenaa, aadaa fi safuu ummata Oromoo irratti hundaawuudhaan Caasaa bulchiinsa sirna Gadaa Oromiyaa akka haalaa fi sadarkaa guddinna saba Oromiyaa kan hardhaa waliin adeemutti qophessuu, diriirsuu dha. Jaal Lagaasaa Wagii umriin isaa barmootaaf yeroo gahu, mana baruumsa sadarkaa. Kun qormaannii Finfinnee irratti hatamuu isaa mirkaneessa. Barsiisa Dhugaa Wangeelaa. Grazie a Facebook puoi. kampaniin ETHIO TELECOM kardii dacha lamaan gutuu waan jalqabef kessumatu ummani oromo carra kanatti fayyadamun Waal gargaru qabna. Jaalala Akkan sijaaladhuufi siif abboomaamu. Q⁠o⁠ʼannaa. Dumbulle JaalalaさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Dumbulle Jaalalaさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. Dhugaa ifa galeessa ta'e kanaan, aadaa uummatni Oromoo gama hundaan qabu yoo ilaalle, Uummatni Oromoo aadaa hedduu maalummaa isaa ballinaan beeksisuu danda'an qaba. The same goes for the Oromos, it is one of the most beautiful and romantic language for native speakers. Qabsoo bilisummaa Oromoo fuulli dhugaa gabrummaa diddaa ummata Oromoo yoo tahu ,fuulli dhoksaa daba fi dadhabsiisa humnoota farra qabsoo Oromoo keessatti ergaa alagaa geggeessaa turanii /geggeessaa jiranii akka tahe …. Fedhiin isaa seenaa, miirama,. pin jaalala dhugaa pdf #7: pin. Gaaffii: Waaqayyo jaalala jechuun maal jechuudha? Deebii: Macaafni Qulqulluun akkaataa itti jaalala agarsiisu mee haa ilaallu, isaan booda karaa muraasa waa xiqqoo ni ilaalla kan Jaalalli amala Waaqayyo itti ta'e ilaalla. JAALALA DHUGAA PDF - Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. Mee maraafuu yaada dubbistoota keenna kabajuu qabna waan taheef bakka 2tti murre isin biraan haa geennu mo hundumaa ni dubbisnaa jettan yaada keessan nuuf qoodaa. Gosi barnootaa hatamee fi qabxiin galmeeffame bakka hundatti wolfakkaata. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. Durtilmaama A. seenaa jaalalaa dhugaa kaniin ani kanaan dura dabarse dawwadhaa Nigusu Tamirat Jaalala Dhugaa (Official Nama jaalatee Entuu deebisa?mucaayoni Jaalala dheeboote hin milkofnee. faayidaa xiqqo ykn homaawu hin qabnetti fayyadamu. Iscriviti a Facebook per connetterti con Galasa Dilbo e altre persone che potresti conoscere. Jaalallee kiyyaaf galata guddaa fi jaalala ammanaama fi beekamaa ta’ee waliif qabna. Qabsoo bilisummaa Oromoof jechaa seenaa, aadaaf dhugaa saba Oromoo awwaalamte baasanii saba kana barsiisuuf gumaacha bilisaa taasisaa turan, ittis jiru. Q⁠o⁠ʼannaa. Q⁠o⁠ʼannaa. Kana booda dargaggeessi jaalala maatiisaa dhandhamee hin quufne kun karaa abbaa isaa qabachuun Xaaliyaani irratti duuluuf bosona akka gale dirree seenaa gootota oromoo keessatti barreefameera. Mee dubbisaa ittiin yaadadhaa. Sirba haareya afaan oromo 2018 sirbaa jaalala hedduu namati tolu. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala. kiristaanummaan, akka gamtaa amantiifi. Dumbulle JaalalaさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Dumbulle Jaalalaさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. Haaluma kanaan wantoonni jaalala daangaa darbetti nama kakaasan (sababoonni) ni jiru. Jaalala Karaa Irraa (oromo Comedy) MP3 MP3 MP4 Play: Jaalala MP3/Video Chaltu Nanessa Jaalala Dhugaa Oromo Music comes from google and only used as …. Naannoo Horaa bara 1892 (The Hot Spring now named Filwuha in 1892) Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. Q⁠o⁠ʼannaa. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Facebook gibt Menschen die. ~ Jaalala onnee ~ Beekumsa sammuu ~ Obsa garaa ~ Dhugaa arrabaa ~ Ogummaa harkaa qabadhu! * Bara Jireenya Kee Keessatti: ~ Kan dabarsite yaadadhu. Seenaa Etiyoophiyaa isa dhugaa ilaalchisee hawaasi addunyaa keessaahuu Afriikaanoti baayyeen odeessa gahaa hin qaban. Namoota bayy'ee xiqqaa ta'aniidha, yoo kan jiran ta'e, kanniin jaalala dhugaan akka salphatti badhaafaman. Barsiisa Dhugaa Wangeelaa. Jaalala dhugaa kanafii isa jaalatee dhabefii Rabbii jira,dhugaan kan jaalatuu,kan hojatuu hundii guyyaa gatii. Mee jaalala Waaqayyoo fi jaalala 2 Ximotewos 3:2-4 irratti ibsame wal bira qabnee haa ilaallu. Garuu hedduun namaa hojjatee, carraaqee, akaafeefi bishaan obaaseeti kan jaalala dhugaatiin wolitti bayu. Jaalalii dura waan hunduma akka ta'e Macaafini Qulqulluun dhuga nuuf ba'a. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti:. (Mat duree: Kakuun Bara Si fuula duraaf" jedhu kana irran seenaa!64 Ergaa Har'aa!65 Kottaa mee Waaqayyoon barbaaddannaa! Innis balaa jabaa achii as adeemaa jiru jalaa nu baasaa!66 Kun beekkachiisaa fi gorsa, akkasumas jajjabina guyyaa hundumaa Hafuurri Waaqayyoo kennu67 dha!68 Filatanii jiraachuu69 Yeroon tokko yeroo isa biraatti nama lata. Haalli uumama dachee Oromoo mataan isaa itti fayyadama Aadaa Uummata Oromoo waliin haala walitti hidhata godhachuu malaniin waan uumaman fakkaatu. Qajeelchi duraa seenaa yoomessa kitaabni qulqullu itti barreeffame qabachuufi haala seenaa barreessichaati. JAALALA DHUGAA PDF - Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. Guddina 'Addis Ababaaf' Oromoon buqqa'ee baduu hin qabu! "Obsi cunqurfamootaa roorroo warra isaan cunqursuu gabbisa!!" Akeekni barruu kanaa seenaa Finfinne (Addis Ababa) katabuuf osoo hin taahin, waamicha dirmannaa Waldaan Maccaa fi Tuulama sagantaa mootummaan Itoophiyaa Oromoota Finfinne irra buqqisuuf qabu ilaalchisee iyyata addunyaatti dabarse irratti yaada kennachuuf. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Naannoo Horaa bara 1892 (The Hot Spring now named Filwuha in 1892) Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. warri sobaa dubatan karaan ba'an debbii'uun dhiibe rakkinna bira fiduf dhama'a jiru fakkaatu. The same goes for the Oromos, it is one of the most beautiful and romantic language for native speakers. Seenaa Saba Oromoo keessatti hiikkaa fi kabajaa guddaa kan qaban qub-summan Yaa'ii Gadaa Oromiyaa kan akka Madda Walaabuu, Mormor. Akka galmeen jechootaa Oxford Advanced Learner Dictionary (2006;300) ibsutti; Fiction is a type of literature that describing imaginary events and peoples not real ones---thing that is invited or imagined and is not true. dubartiin Oromoo faaruu malte hedduu; Bitootessii, Ji'a Seenaa Dubartootaati. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta'an barnoota phisics baratan Obbo Leellisaa Aadaa kitaaba barreessuuf kan na kakaase bal'ina aadaa fi seenaa Oromoon qabu jedhan. Kana malees, eebba jireenya bara baraa argachuuf, aarsaa furii Yesus Kiristositti amanuu qabda. Jaal Lagaasaa Wagii umriin isaa barmootaaf yeroo gahu, mana baruumsa sadarkaa. Posts about Qubee Afaan Oromo written by OromianEconomist. Jaalalli wanta fokkus miti wal qunnamtii saalaa qofaan kan wal qabates miti. Home » Seenaa » Seenaa Gabaabaa Weellisaa Jireenyaa Ayyaanaa Seenaa Gabaabaa Weellisaa Jireenyaa Ayyaanaa Jireenyaan Abbaasaa Obbo Ayyaanaa Garbaa Barbariifi Haadha isaa Aadde Jaliilee Calqaa irraa Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa Ganda Gabaa Jimaataatti dhalatee guddate. Seenaa, aadaa fi safuu ummata Oromoo irratti hundaawuudhaan Caasaa bulchiinsa sirna Gadaa Oromiyaa akka haalaa fi sadarkaa guddinna saba Oromiyaa kan hardhaa waliin adeemutti qophessuu, diriirsuu dha. 👉Channel kenya kana join godhun 👉waan hundaa iddoo tokkoti argachu barbadu debiin keessan Eyyen yoo ta'e kunoti. Facebook gives people the power. Galasa Dilbo è su Facebook. Seenaa Jaalalaa – Oroliyaanaa Daani’eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. Barsiisa Dhugaa Wangeelaa. by Qophe tube. akka dhugaa guufuutti sanuu akka fedha barreessichaafi ergaa waliigalaan waliin simnetti fayyadamuu. Galasa Dilbo ist bei Facebook. Qabsoo bilisummaa Oromoof jechaa seenaa, aadaaf dhugaa saba Oromoo awwaalamte baasanii saba kana barsiisuuf gumaacha bilisaa taasisaa turan, ittis jiru. JAALALA DHUGAA PDF - Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Yeroo ammaa waa'ee jaalala yoo ka'u gariin ni jibbu gariin ni immoo ni jaallatu. The fact-checkers, whose work is more and more important for those who prefer facts over lies, police the line between fact and falsehood on a day-to-day basis, and do a great job. Today, my small contribution is to pass along a very good overview that reflects on one of Trump’s favorite overarching falsehoods. Namely: Trump describes an America in which everything was going down the tubes under  Obama, which is why we needed Trump to make America great again. And he claims that this project has come to fruition, with America setting records for prosperity under his leadership and guidance. “Obama bad; Trump good” is pretty much his analysis in all areas and measurement of U.S. activity, especially economically. Even if this were true, it would reflect poorly on Trump’s character, but it has the added problem of being false, a big lie made up of many small ones. Personally, I don’t assume that all economic measurements directly reflect the leadership of whoever occupies the Oval Office, nor am I smart enough to figure out what causes what in the economy. But the idea that presidents get the credit or the blame for the economy during their tenure is a political fact of life. Trump, in his adorable, immodest mendacity, not only claims credit for everything good that happens in the economy, but tells people, literally and specifically, that they have to vote for him even if they hate him, because without his guidance, their 401(k) accounts “will go down the tubes.” That would be offensive even if it were true, but it is utterly false. The stock market has been on a 10-year run of steady gains that began in 2009, the year Barack Obama was inaugurated. But why would anyone care about that? It’s only an unarguable, stubborn fact. Still, speaking of facts, there are so many measurements and indicators of how the economy is doing, that those not committed to an honest investigation can find evidence for whatever they want to believe. Trump and his most committed followers want to believe that everything was terrible under Barack Obama and great under Trump. That’s baloney. Anyone who believes that believes something false. And a series of charts and graphs published Monday in the Washington Post and explained by Economics Correspondent Heather Long provides the data that tells the tale. The details are complicated. Click through to the link above and you’ll learn much. But the overview is pretty simply this: The U.S. economy had a major meltdown in the last year of the George W. Bush presidency. Again, I’m not smart enough to know how much of this was Bush’s “fault.” But he had been in office for six years when the trouble started. So, if it’s ever reasonable to hold a president accountable for the performance of the economy, the timeline is bad for Bush. GDP growth went negative. Job growth fell sharply and then went negative. Median household income shrank. The Dow Jones Industrial Average dropped by more than 5,000 points! U.S. manufacturing output plunged, as did average home values, as did average hourly wages, as did measures of consumer confidence and most other indicators of economic health. (Backup for that is contained in the Post piece I linked to above.) Barack Obama inherited that mess of falling numbers, which continued during his first year in office, 2009, as he put in place policies designed to turn it around. By 2010, Obama’s second year, pretty much all of the negative numbers had turned positive. By the time Obama was up for reelection in 2012, all of them were headed in the right direction, which is certainly among the reasons voters gave him a second term by a solid (not landslide) margin. Basically, all of those good numbers continued throughout the second Obama term. The U.S. GDP, probably the single best measure of how the economy is doing, grew by 2.9 percent in 2015, which was Obama’s seventh year in office and was the best GDP growth number since before the crash of the late Bush years. GDP growth slowed to 1.6 percent in 2016, which may have been among the indicators that supported Trump’s campaign-year argument that everything was going to hell and only he could fix it. During the first year of Trump, GDP growth grew to 2.4 percent, which is decent but not great and anyway, a reasonable person would acknowledge that — to the degree that economic performance is to the credit or blame of the president — the performance in the first year of a new president is a mixture of the old and new policies. In Trump’s second year, 2018, the GDP grew 2.9 percent, equaling Obama’s best year, and so far in 2019, the growth rate has fallen to 2.1 percent, a mediocre number and a decline for which Trump presumably accepts no responsibility and blames either Nancy Pelosi, Ilhan Omar or, if he can swing it, Barack Obama. I suppose it’s natural for a president to want to take credit for everything good that happens on his (or someday her) watch, but not the blame for anything bad. Trump is more blatant about this than most. If we judge by his bad but remarkably steady approval ratings (today, according to the average maintained by 538.com, it’s 41.9 approval/ 53.7 disapproval) the pretty-good economy is not winning him new supporters, nor is his constant exaggeration of his accomplishments costing him many old ones). I already offered it above, but the full Washington Post workup of these numbers, and commentary/explanation by economics correspondent Heather Long, are here. On a related matter, if you care about what used to be called fiscal conservatism, which is the belief that federal debt and deficit matter, here’s a New York Times analysis, based on Congressional Budget Office data, suggesting that the annual budget deficit (that’s the amount the government borrows every year reflecting that amount by which federal spending exceeds revenues) which fell steadily during the Obama years, from a peak of $1.4 trillion at the beginning of the Obama administration, to $585 billion in 2016 (Obama’s last year in office), will be back up to $960 billion this fiscal year, and back over $1 trillion in 2020. (Here’s the New York Times piece detailing those numbers.) Trump is currently floating various tax cuts for the rich and the poor that will presumably worsen those projections, if passed. As the Times piece reported: